Kjøpsbetingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Eidsvåg Idrettslag Org. 981 956 966 , heretter kalt Eidsvåg IL. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Eidsvåg IL så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

Eidsvåg IL Org. 981 956 966, er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

 

Priser og levering

Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Kontingent og treningsavgifter vedtas av årsmøtet.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra beskrivelsen på siden, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos til Eidsvåg IL, er ansvarlig for betaling av de ytelser Eidsvåg IL eller deres samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Eidsvåg IL ledelse, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Eidsvåg IL har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til ledelsen slik at ledelsen kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir høvelig/skriftlig melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Avhjelp

Eidsvåg IL ledelse skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av kunde, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med ledelsen, betaler ikke Eidsvåg IL disse utgiftene.

 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

Ekstraordinære forhold

Eidsvåg IL er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Eidsvåg IL godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Eidsvåg IL kontroll, og som kunden ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

 

Eidsvåg IL er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra online tilbud administrasjon side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

Eidsvåg IL har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

 

Endring i vilkårene

Eidsvåg IL forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

  

Force majeure

Er ledelsen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Eidsvåg IL fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.