Medlemskap i Eidsvåg Idrettslag

For å være med i organisert trening og representere idrettslaget må du være medlem av klubben. Det betyr at du må akseptere og overholde idrettslagets og NIFs regelverk og betale aktuelle medlemsavgifter.

Medlemsavgift består av kontingent (kr 250/år) og treningsavgift til den aktuelle gruppen/avdelingen der man er deltaker. Kontingenter og treningsavgifter fastsette hvert år på idrettslagets årsmøte. Alle stemmeberettige medlemmer inviteres og oppfordres til å delta.

Aktive som ikke betaler kontingent og treningsavgift vil ikke være medlemmer av EIL og vil ikke kunne delta på verken treninger eller konkurranser, blant annet fordi de ikke er forsikret ved eventuelle skader eller lignende. Klubbens medlemmer er dekket av en såkalt lags-/klubbforsikring, men dette forutsetter at man står oppført med gyldig klubbmedlemsskap og har betalt treningsavgift. I tillegg til at medlemskap og forsikring er viktig for hvert medlem, er kontingent og treningsavgift en viktig inntekskilde for idrettslaget.

Medlemskontingent for trenere og tillitsvalgte?

Man må være medlem av klubben for å være valgbar til sentrale tilltsverv. Dette er er krav som er fastsatt i NIFs forskrifter. Trenere er dekket av EILs forsikring når de er registrert som medlemmer.

Det er ikke et krav at foresatte som påtar seg ansvar som lagleder eller foreldrekontakt selv må være medlem. Vi oppfordrer likevel at lagledere melder seg inn. Da vil man få økt medbestemmelse gjennom rett til å møte og stemme på årsmøtet.